NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T1-119 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NERINGOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gruodžio 21 d. Nr. T1-295

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 ir 10 punktais, 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1Pakeisti Atlyginimo už vaikų išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu
Nr. T1-119 „Dėl Atlyginimo už vaikų išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Aprašas):

1.1.              Pakeisti Aprašo 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

9.1. ikimokyklinio (1–3 m. vaikams) ugdymo grupėse – 6,8 proc. BSI;

9.2. ikimokyklinio (3–5 m. vaikams), priešmokyklinio ugdymo grupėse – 8,1 proc. BSI.“

1.2.             Pakeisti Aprašo 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių (ne mažiau kaip 1). Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų prašymu sumažinamas, kai atsisakoma pusryčių – 30 proc., pietų – 45 proc., vakarienės – 25 proc. “

1.3. Papildyti Aprašą 111 punktu ir jį išdėstyti taip:

111. Jei įstaigos virtuvėje nėra galimybių pagaminti patiekalų vaikams, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas ir kurie maitinami iš namų atsineštu maistu, tėvams pateikus prašymą atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas.“

1.4. Papildyti Aprašą 211 punktu ir jį išdėstyti taip:

211. Visi Atlyginimo už vaiko išlaikymą individualūs atvejai turi būti numatyti mokymo sutartyse.“

2Nustatyti, kad Aprašo pakeitimai taikomi nuo 2024 m. sausio 1 dienos.

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės švietimo įstaigų interneto svetainėse.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Darius Jasaitis