VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VISUOMENINĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 26 d. Nr. 30-2503/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu:

1. Sudarau  šią Visuomeninę želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją:

Dainius Labeckis (komisijos pirmininkas);

Roma Vasyliūtė-Byrne (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Milda Laužikaitė (komisijos sekretorė);

Algis Davenis (arboristikos ekspertas);

Banga Grigaliūnaitė;

Laura Pačtauskaitė;

Danel Sabukevič;

Andreas Byrne;

Julius Belanoška;

Pranas Gudaitis;

Kastis Jaunius.

2. Tvirtinu Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pripažįstu  netekusiais galios:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. 30-811 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų tvirtinimo“;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 30-3842 „Dėl Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Povilas Poderskis


 

PATVIRTINTA  

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus         

2018 m. liepos 26 d

įsakymu Nr. 30-2503/18(2.1.1E-TD2)

 

VISUOMENINĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos (toliau – komisija) nuostatai nustato komisijos funkcijas, teises, komisijos sudarymo, jos darbo organizavimo tvarką.

2.    Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-446 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Vilniaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą bei visuomenės dalyvavimą sprendžiant aplinkos klausimus.

3.    Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimo nešališkumu. Priimdama sprendimus, komisija yra savarankiška.

4.    Komisija savo išvadas protokolu teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyriui (toliau – Želdynų poskyris).

 

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

5.    Komisijos funkcijos yra šios:

5.1. rūpinasi želdynų ir želdinių išsaugojimu, teikia siūlymus Želdynų poskyriui dėl želdynų formavimo, naujų želdinių sodinimo bei jų priežiūros Vilniaus miesto savivaldybės bendro naudojimo teritorijose;

5.2. teikia siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl želdinių, augančių privačiose valdose, sodininkų bendrijų žemės sklypuose paskelbimo saugotinais;

5.3. teikia siūlymus Želdynų poskyriui dėl želdinių paskelbimo saugomais;

5.4. gavus iš Želdynų poskyrio fizinių ir juridinių asmenų skundus, susijusius su želdinių apsauga, priežiūra, pjovimu ir/ar genėjimu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, teikia argumentuotas išvadas Želdynų poskyriui dėl ginčytinų kirsti arba genėti medžių būklės ir siūlymus dėl minėtų medžių ateities;

5.5. vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais teikia siūlymus Želdynų poskyriui dėl kompensacinių priemonių už kertamus želdinius nustatymo;

5.6. želdynų kūrimo ir/ar pertvarkymo projektų rengimo metu siūlo ir inicijuoja želdinių būklės ekspertizę ir tyrimus.

 

III. KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6.    Komisija sudaroma ir jos nuostatai tvirtinami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

7.    Komisija sudaroma iš 11 (vienuolikos) visuomenės atstovų – Vilniaus miesto gyventojų, atsiliepusių į viešai paskelbtą kvietimą; atrenkant narius prioritetas teikiamas jų žinioms ir kvalifikacijai. Tarp Komisijos narių turi būti bent vienas arboristas, esant galimybei – ir kitų specialistų.

8.    Iš savo narių tarpo komisija išsirenka pirmininką, kuris vadovauja komisijos darbui, pirmininko pavaduotoją, kuris vykdo pirmininko pareigas jo nesant, ir sekretorių, kuris rengia komisijos dokumentus.

9.    Komisija renkasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose ir/arba esant būtinumui arba pagal gautą prašymą(-us), arba skundą(-us) arba kitokiu pagrindu vyksta į vietą(-as) įvertinti želdinių būklės.

10.  Komisijos posėdžiai vyksta nuo vieno karto per savaitę iki vieno karto per mėnesį (priklausomai nuo svarstytinų atvejų skaičiaus). Esant būtinybei posėdžiai gali būti rengiami dažniau.

11.  Komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas atsižvelgdamas į reikiamų apžiūrėti ir įvertinti želdinių adresų skaičių ir vietas.

12Komisijos posėdžių darbotvarkę ir išvykų maršrutus sudaro komisijos pirmininkas tardamasis su nariais, atsižvelgdamas į jų pasiūlymus ir vadovaudamasis Želdynų poskyrio iš anksto (ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, išskyrus neatidėliotinus atvejus) pateikta informacija.

13.  Komisijos pirmininkas į komisijos posėdžius kviečia komisijos narius, o prireikus – ginčytino atvejo pareiškėją, reikalingus ekspertus, kitus asmenis.

14.  Komisijos pirmininkas apie posėdį (jo laiką, vietą, darbotvarkę) informuoja iš anksto (ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną) visus komisijos narius.

15.  Komisijos sprendimas dėl konkretaus klausimo yra teisėtas, kai jį svarstant dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių, įskaitant pirmininką.

16.  Komisija priima sprendimus paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsuojant kiekvienas narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas, šiuo atveju komisijos pirmininkas neturi teisės susilaikyti.

17.  Kiekvienas komisijos posėdis protokoluojamas, protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo gali būti pridedami želdinių apžiūros ir vertinimo aktai, ekspertizių išvados ir kt. Protokolai saugomi komisijos protokolų byloje.

18.  Komisijos nariai gali priimti sprendimą atskirai kiekvienas ir per 3 darbo dienas pateikti pirmininkui savo sprendimą protokolo įforminimui.

19.  Tais atvejais, kai komisijos narys nesutinka su komisijos sprendimu, jis turi teisę išdėstyti savo nuomonę, kuri pridedama prie komisijos protokolo.

20Komisija, svarstydama leidimo pjauti/genėti želdinius išdavimo klausimą (vertindama želdinių pjovimo ir/ar genėjimo reikalingumą), išnagrinėja Želdynų poskyrio prieš 3 darbo dienas pateiktą fizinio ar juridinio asmens (pareiškėjo) prašymą, atlieka želdinių apžiūrą prašyme nurodytu adresu, suformuluoja savo išvadą ir pasiūlymus.

21.  Atlikusi želdinių apžiūrą kiekvienam svarstytam atvejui komisija parengia atskirą Želdinių apžiūros ir vertinimo aktą (toliau – aktas). Aktą pasirašo visi komisijos nariai, o išvadai prieštaraujantys komisijos nariai taip pat nurodo ir savo motyvus. Akte nurodoma data, komisijos nariai, nagrinėto klausimo esmė, komisijos išvada dėl leidimo išdavimo, pasiūlymai, apžiūroje dalyvavusių ekspertų rekomendacijos. Aktai saugomi komisijos aktų byloje.

22Aktas su komisijos išvada dėl leidimo želdinių kirtimui, genėjimui ar kitokiam pertvarkymui išdavimo (siūlymas panaikinti arba neišduoti leidimą želdinių kirtimui ir/ar genėjimui) per 10 darbo dienų nuo problemos gavimo pateikiamas Želdynų poskyriui.

23 Komisijai nusprendus pritarti leidimo tekstui Želdynų poskyris išduoda pareiškėjui leidimą pjauti, genėti ar kitaip pertvarkyti želdinius.

24Komisijai nusprendus nepritarti leidimo tekstui Želdynų poskyris, vadovaudamasis komisijos išvada, leidimo neišduoda ir parengia pareiškėjui motyvuotą atsakymą.

25.  Komisijai nusprendus panaikinti želdinių kirtimo, genėjimo ar kitokio pertvarkymo darbams išduotą leidimą Želdynų poskyris, vadovaudamasis komisijos išvada, leidimą panaikina ir parengia pareiškėjui motyvuotą atsakymą.

26.    Komisijai per nustatytą terminą nepateikus akto su išvada dėl leidimo išdavimo Želdynų poskyris priima sprendimą (išduoda, neišduoda arba panaikina leidimą želdinių kirtimo ir/ar genėjimo darbams) savarankiškai.

27Kiekvienas komisijos narys turi teisę:

27.1.  dalyvauti rengiant ir svarstant komisijos klausimus, laisvai balsuoti svarstomais klausimais;

27.2.  susipažinti su fizinių ir juridinių asmenų prašymais, prie jų pridedamais priedais (detaliaisiais planais, projektais ir kt.), kitais aktualiais dokumentais;

27.3pareikšti pastabas ir teikti pasiūlymus rašant želdinių apžiūros ir vertinimo aktą;

27.4siūlyti kviesti dalyvauti komisijos darbe reikalingus asmenis;

27.5pateikti savo argumentuotą vertinimą ir pastabas komisijai elektroniniu būdu;

27.6atlikti želdinių apžiūrą savarankiškai;

27.7susipažinti su rengiamais želdynų projektais, teikti jiems pastabas ir pasiūlymus;

27.8negalėdamas dalyvauti posėdyje ir/ar želdynų apžiūroje, vietoje savęs deleguoti savo įgaliotą asmenį (įgaliojimas pridedamas prie protokolo). Komisijai pritarus, įgaliotas asmuo gali turėti balso teisę priimant sprendimus.

28.    Kiekvienas komisijos narys privalo:

28.1. informuoti komisijos pirmininką ir kitus narius apie pastebėtus želdinių žalojimo faktus;

28.2. dalyvauti komisijos posėdžiuose, juose laikytis nešališkumo, vadovautis žmogiškosios ir profesinės etikos principais.

29.  Komisijos narys negali balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas komisijos sprendimo rezultatais bei priimamas komisijos pasiūlymas gali turėti jam materialinę ar kitokią asmeninę naudą. Atsiradus tokioms aplinkybėms, jis privalo apie tai informuoti komisijos narius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

30.  Komisijos ir Savivaldybės administracijos susitarimu, komisijos narys, nuolat pažeidinėjantis šiuos nuostatus arba be pateisinamos priežasties praleidęs 10 posėdžių iš eilės, gali būti pakeistas nauju nariu.

 

IV. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

31Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

31.1gauti raštu ir žodžiu paaiškinimus ir informaciją, reikalingą klausimams nagrinėti ir sprendimams priimti, iš Savivaldybės administracijos struktūrinių dalinių, struktūrinių teritorinių dalinių, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių;

31.2laiku gauti dokumentus, sutartis, įsakymus, potvarkius ir kitus dokumentus, turinčius reikšmės sprendimui;

31.3kviesti į savo posėdžius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojus, ekspertus ir specialistus bei kitus asmenis, galinčius padėti komisijai priimti teisingą sprendimą. Komisija turi teisę prašyti, kad minėti asmenys pateiktų reikalingą medžiagą, informaciją ar išvadas;

31.4kviesti į posėdžius ir išklausyti svarstomais klausimais suinteresuotus asmenis ir specialistus;

31.5bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis, tarp jų Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu, nagrinėjant prašymus ir skundus dėl želdinių sodinimo, kirtimo, genėjimo, žalojimo;

31.6dalyvauti ir teikti siūlymus svarstant rengiamus Vilniaus miesto viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir/ ar pertvarkymo projektus;

31.7patekti į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijas, kuriose yra reikiamų apžiūrėti želdinių;

31.8. gauti iš Savivaldybės administracijos patalpas posėdžiams ir apžiūroms vykdyti.

32. Vykdydama funkcijas ir užduotis, Komisija privalo:

32.1. laikytis bendrosiose nuostatose išdėstytų principų;

32.2. teikti savo veiksmų ir sprendimų motyvuotus paaiškinimus;

32.3informuoti atsakingas institucijas apie pastebėtus želdinių žalojimo faktus pateikiant įrodymus.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33Už komisijai pateiktų dokumentų tikrumą ir informacijos teisingumą tiesiogiai atsako Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojai, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai bei kiti atsakingi darbuotojai, taip pat asmuo, inicijavęs klausimą komisijai.

34Komisijos sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________

part_2f344a9493f64c4d9db3fc3c59e39dc9_end