LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FORMOS NR. 106/A „MEDICININIS MIRTIES LIUDIJIMAS“, FORMOS NR. 106/A „MEDICININIS MIRTIES LIUDIJIMAS“ PILDYMO TAISYKLIŲ, FORMOS NR. 106-2-1/A „MEDICININIS PERINATALINĖS MIRTIES LIUDIJIMAS“, FORMOS NR. 106-2-1/A „MEDICININIS PERINATALINĖS MIRTIES LIUDIJIMAS“ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1993 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. 251 „DĖL MEDICININIŲ MIRTIES LIUDIJIMŲ IŠRAŠYMO IR IŠDAVIMO TVARKOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2014 m. birželio 9 d. Nr. V-667

Vilnius

 

 

Siekdamas pagerinti statistinių mirties priežasčių duomenų kokybę ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. formą Nr. 106/a „Medicininis mirties liudijimas“;

1.2. Formos Nr. 106/a „Medicininis mirties liudijimas“ pildymo taisykles;

1.3. formą Nr. 106-2-1/a „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“;

1.4. Formos Nr. 106-2-1/a „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“ pildymo taisykles.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1993 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 251 „Dėl Medicininių mirties liudijimų išrašymo ir išdavimo tvarkos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Vytenis Povilas Andriukaitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2014 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. V-667

 

 

FORMOS NR. 106/a „MEDICININIS MIRTIES LIUDIJIMAS“ PILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Formos Nr. 106/a „Medicininis mirties liudijimas“ pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato formos Nr.106/a „Medicininis mirties liudijimas“ pildymo tvarką. Medicininis mirties liudijimas yra gydytojo išduodamas dokumentas, patvirtinantis žmogaus mirties faktą ir būtinas mirčiai užregistruoti, kuris pildomas dėl mirusiųjų, kurių amžius 7 ir daugiau parų.

2. Medicininio mirties liudijimo mirties priežasčių dalis atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamus standartus.

3. Medicininis mirties liudijimas Lietuvos Respublikoje išrašomas valstybine kalba.

4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymu, 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe, 2011 m. balandžio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 328/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl mirties priežasčių statistikos, Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 565, ir Europos Bendrijų statistikos tarnybos rekomendacijomis, reglamentuojančiomis mirties priežasčių įrašymą medicininiame mirties liudijime.

5. Medicininiai mirties liudijimai gali būti galutiniai ir laikini. Medicininiai mirties liudijimai išduodami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

Medicininio mirties liudijimo STRUKTŪRA

 

6. Medicininis mirties liudijimas sudarytas iš 2 dalių: šaknelės ir liudijimo. Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo 14 straipsnio 2 punkte nustatyta informacija šaknelėje ir liudijime turi būti vienoda. Jei reikia, vietoj šaknelės galima daryti liudijimo kopiją, kuri saugoma nustatytą saugojimo laiką.

7. Medicininį mirties liudijimą sudaro:

7.1. bendrieji duomenys (liudijimo pobūdis ir Nr., išrašiusios įstaigos pavadinimas, išrašymo data, mirties liudijimą išrašęs gydytojas);

7.2. duomenys apie mirusįjį (mirusiojo vardas ir pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo ir mirties datos, gyvenamoji vieta, mirties vieta);

7.3. papildomi duomenys (miręs 7–28 parų amžiaus naujagimis (išnešiotumas, masė), nėščios moters ar gimdyvės mirtis);

7.4. medicininiai ir kiti duomenys (mirties rūšis, mirties priežastys (susijusių su mirtimi bei sąlygojusių mirtį ligų ir jų komplikacijų diagnozės), operacijos atlikimo žyma ir priežastis, nelaimingo atsitikimo, savižudybės, nužudymo laikas, vieta ir aplinkybės).

 

III SKYRIUS

MEDICININIO MIRTIES LIUDIJIMO PILDYMO TVARKA

 

8. Medicininiame mirties liudijime turi būti visa informacija apie mirusį asmenį ir jo mirties priežastis. Mirties priežasčių statistiniai duomenys laikomi kokybiškais, jeigu medicininiuose mirties liudijimuose nurodomos tikslios, išsamios ligos diagnozės, nelaimingo atsitikimo, savižudybės ar nužudymo datos, vietos ir glaustai aprašytos įvykių aplinkybės.

9. Pradžioje įrašomas medicininį mirties liudijimą išdavusios įstaigos pavadinimas (gali būti dedamas įstaigos spaudas su rekvizitais), medicininio mirties liudijimo numeris, nurodomas medicininio mirties liudijimo pobūdis (galutinis, laikinas, vietoj galutinio, vietoj laikino) pažymint atitinkamus žodžius ir (jeigu liudijimas išrašomas vietoj kito liudijimo) įrašant keičiamo liudijimo numerį ir išrašymo datą.

10. Įrašoma medicininio mirties liudijimo išrašymo data.

11. 1 punkte aiškiai didžiosiomis raidėmis įrašomi mirusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas.

12. 2 punkte pažymima mirusiojo lytis (vyr., mot., nežinoma).

13. 3 punkte įrašoma mirusiojo gimimo data.

13.1. 3.1 punkte įrašomas spėjamas amžius (suaugusiųjų amžius nurodomas metais, vaikų, naujagimių – mėnesiais, savaitėmis arba dienomis), kai mirusiojo tapatybė nenustatyta. Kai amžius nenustatytas – įrašoma „nenustatytas“.

14. 4 punkte įrašoma mirusiojo mirties data (metai, mėnuo, diena). Tais atvejais, kai nėra žinoma tiksli mirties data, įrašoma palaikų radimo data ir 4.1 punkte pažymima „remiantis palaikų radimo data“.

15. 5 punktas pildomas tik naujagimio, išgyvenusio 7–28 paras, mirties atveju:

15.1. 5.1 punktas pažymimas, jei naujagimis išnešiotas;

15.2. 5.2 punktas pažymimas, jei naujagimis neišnešiotas;

15.3. 5.3 punktas pažymimas, jei naujagimis pernešiotas;

15.4. 5.4 punkte įrašoma mirusio naujagimio masė (gramais).

16. 6 punkte nurodoma mirusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta. Jeigu mirusysis neturi pastovios gyvenamosios vietos ar jo tapatybė nėra nustatyta, 6 punkte įrašoma „be nuolatinės gyvenamosios vietos“ arba „nežinoma“.

17. 7 punkte nurodomi mirties vietos duomenys:

17.1. 7.1 punkte pažymima mirusiojo mirties vieta (ligoninė, namai, kita). Asmenys, mirę ligoninėse, stacionarinėse medicininėse reabilitacijos įstaigose, priskiriami prie mirusiųjų ligoninėje; mirę neinstitucinėse gyvenamosiose patalpose (butuose, pensionuose, gyvenamuosiuose namuose, namų patalpose, gyvenamuosiuose nameliuose – priekabose, ūkio gyvenamuosiuose namuose ir ūkio namų patalpose), išskyrus apleistus, paliktus namus, statomus namus, kurie kol kas nėra apgyvendinti, – prie mirusiųjų namuose; mirę kitose vietose, pavyzdžiui, darbe, gatvėje, miške, paplūdimyje, bažnyčioje, ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, globos įstaigoje, greitosios medicinos pagalbos automobilyje, – prie mirusiųjų kitoje vietoje (turi būti įrašytas patikslinimas – vieta, pvz.: gatvė, paplūdimys ir kt.);

17.2. 7.2 punkte įrašomas mirties vietos adresas. Jeigu mirties vieta ir adresas nežinomi – įrašoma palaikų radimo vieta ir adresas.

18. 8 punkte nurodoma viena iš mirties priežasčių rūšių (liga, profesinė liga, nelaimingas atsitikimas, nelaimingas atsitikimas darbe, savižudybė, nužudymas, negali būti nustatyta dėl pomirtinių pakitimų, nenustatyta ir kt.).

19. 9 punkte nurodoma, ar mirusi moteris mirties metu buvo nėščia, gimdyvė, gimdžiusi ne daugiau kaip prieš 42 dienas, nuo gimdymo praėjo 43 dienos, bet ne daugiau kaip 1 metai. Jeigu nežinoma, nurodoma „nežinoma“.

20. Jeigu, gydytojo nuomone, mirties priežastis yra nelaimingas atsitikimas, nelaimingas atsitikimas darbe, savižudybė ar nužudymas (8 punkte turi būti pažymėta mirties priežasties rūšį atitinkanti reikšmė), papildomai pildomas 10 punktas:

20.1. 10.1 punkte nurodoma su(si)žalojimo, kuris buvo pagrindinė mirties priežastis, data. Jeigu data nežinoma, nurodoma „data nežinoma“.

20.2. 10.2 punkte – vieta. Namams priskiriamos neinstitucinės gyvenamosios vietos (butai, pensionai, gyvenamieji nameliai-priekabos, gyvenamieji namai, gyvenamųjų namų patalpos, išskyrus paliktus ir apleistus namus (jie priskirtini kitoms patikslintoms įvykio vietoms), statomus namus, kurie kol kas nėra apgyvendinti (jie priskirtini pramonės ir statybos objektams), institucines gyvenamąsias vietas; nuolatinės globos institucijoms priskiriami kalėjimai, nepilnamečių pataisos namai, kolonijos, karinės stovyklos (miesteliai), socialinės globos įstaigos; mokykloms, kitoms institucijoms ir viešojo administravimo įstaigoms priskiriamos ugdymo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, bažnyčios, teatrai ir kt.; kūno kultūros ir sporto vietoms priskiriamos sporto aikštelės, sporto salės, plaukimo centrai, lenktynių takai ir lenktynių trasos, čiuožyklos, čiuožimo arenos, ledo rūmai, slidinėjimo trasos; gatvėms ir automagistralėms priskiriama automagistralės, gatvės, automobilių keliai, greitkeliai, šaligatviai, pėsčiųjų takai, dviračių takai; prekybos ir paslaugų paskirties objektams priskiriamos parduotuvės, prekybos centrai, degalinės, administracinės paskirties patalpos, kavinės, viešbučiai, restoranai, oro uostai, stotys; pramonės ir statybos objektams priskiriami statomi pastatai, griauti numatyti namai, gamyklos, kasyklos ir karjerai, laivų statyklos, elektrinės ir kt.; ūkiams priskiriami ūkinės paskirties pastatai, žemės ūkio paskirties žemė, vaismedžių sodai, gyvulininkystės ūkiai, išskyrus ūkio gyvenamuosius namus ir jų patalpas; skiltyje „kita patikslinta įvykio vieta“ reikia įrašyti patikslintą įvykio vietą, pvz., ramaus vandens zoną (pvz.: tvenkinys, baseinas), tekančio vandens zoną (pvz.: upelis, upė, kanalas ir kt.), didelio vandens plotą (pvz.: ežeras, jūra), paplūdimį, mišką, automobilių stovėjimo aikštelę, apleistą namą, stovyklavietę ir kt.; kai nėra patikslinta vieta arba ji nežinoma, nurodoma „nežinoma“.

20.3. 10.3 punkte glaustai, bet aiškiai aprašomos aplinkybės (pvz., dažydamas namo sieną nukrito nuo kopėčių, lengvojo automobilio vairuotojas žuvo susidūrimo su sunkvežimiu metu). Kritimo atvejais nurodomas kritimo aukštis (pvz., namuose nukrito nuo laiptų, darbe nukrito nuo pastolių ir kt.).

21. Mirties priežastys nurodomos medicininio mirties liudijimo 11 ir 12 punktuose.

Mirties priežastys turi būti nurodytos aiškiai ir įskaitomai, nenaudojant medicininių terminų sutrumpinimų. Nepakanka vietoj diagnozės įrašyti tik ligos kodą (pagal TLK-10-AM). Vienoje eilutėje rekomenduojama rašyti vieną diagnozę, nors tam tikrais atvejais tarpinių mirties priežasčių gali būti įrašyta ir daugiau. D eilutėje visada turi būti įrašyta viena pagrindinė liga (trauma), sukėlusi ligas ir būkles, išvardytas eilutėse c, b ir a.

22. 11 punkte įrašomos visos ligos ar būklės, tiesiogiai susijusios su pagrindine mirties priežastimi.

22.1. 11 punkto (a) eilutėje įrašoma tiesioginė mirties priežastis, t. y. liga, trauma ar komplikacija, sukėlusi mirtį. Šioje eilutėje negalima įrašyti tokios mirties priežasties kaip širdies sustojimas, kvėpavimo sustojimas ar biologinė mirtis. Jeigu a eilutėje įrašoma tam tikro organo nepakankamumo diagnozė (pvz., stazinis širdies nepakankamumas, kepenų nepakankamumas, inkstų nepakankamumas ar kvėpavimo nepakankamumas), būtina kitoje eilutėje nurodyti nepakankamumą sukėlusią priežastį (pvz., inkstų nepakankamumas, kaip nuo insulino priklausomo cukrinio diabeto pasekmė, arba daugybinis organų nepakankamumas, kaip kepenų komos pasekmė, sukelta apsinuodijimo etilenglikoliu).

Jeigu tiesioginė mirties priežastis a eilutėje yra kitos ligos ar būklės pasekmė, tai ši liga turėtų būti įrašyta 11 punkto b eilutėje. Jeigu būklė, įrašyta b eilutėje, yra kitos ligos ar būklės pasekmė, tai ši būklė turi būti įrašyta 11 punkto c eilutėje.

22.2. 11 punkto (d) eilutėje įrašoma pagrindinė mirties priežastis – liga ar būklė, kuri sukėlė aukščiau įrašytas būkles, vėliau tapusias tiesioginėmis mirties priežastimis.

Tais atvejais, kai mirtį sukėlė ne ankstyvosios formos liga, o jos pasekmė, d eilutėje skliausteliuose būtina nurodyti ūmios ligos, kurios pasekmė įrašyta diagnozėje, ar nelaimingo atsitikimo, kurio padariniai yra pagrindinė mirties priežastis, žinomą ar apytikslę datą (pvz., „Smegenų insulto pasekmė“ (2010 m. lapkričio 26 d. patyrė insultą), „Šlaunikaulio lūžio padariniai“ (prieš metus pargriuvo), „Paraplegija“ (prieš 2 m. sužeistas eismo įvykio metu) ir kt.).

Jeigu tiesioginė mirties priežastis, įrašyta a eilutėje, yra nelaimingo atsitikimo, savižudybės ar nužudymo pasekmė, išorinė priežastis įrašoma d eilutėje.

Pastaba. Pasaulio sveikatos organizacijos nurodytas pagrindinės mirties priežasties apibrėžimas – „liga arba sužalojimas, sukėlęs patologinių būklių grandinę, tiesiogiai lėmusią mirtį, arba nelaimingo atsitikimo ar smurto aplinkybės, sukėlusios mirtiną sužalojimą“.

23. 12 punkte įrašomos kitos svarbios patologinės būklės, sąlygojusios (pagreitinusios) mirtį, bet nesusijusios su pagrindine mirties priežastimi ar jos komplikacijomis. 12 punkte įrašomų diagnozių gali būti kelios ar net daugiau.

24. Pagrindinė mirties priežastis nerašoma medicininio mirties liudijimo 12 punkte.

25. Medicininio mirties liudijimo 11 ir 12 punktų užpildymo pavyzdys:

11. Mirties priežastys:

 

 

kodas (TLK-10-AM)

a) tiesioginė mirties priežastis

Kraujavimas iš stemplės išsiplėtusių mazgų

 

 

b) tarpinė mirties priežastis 

Portinė hipertenzija

 

c) tarpinė mirties priežastis

Kepenų cirozė

 

d) pagrindinė liga (trauma), sukėlusi mirtį

Lėtinis virusinis hepatitas C

B18.2

12. Kitos svarbios patologinės būklės, sąlygojusios mirtį, bet nesusijusios su pagrindine mirties priežastimi

Nuo insulino nepriklausomas cukrinis diabetas, be komplikacijų

 

 

 

Lėtinė išeminė širdies liga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateiktame pavyzdyje pagrindinė mirties priežastis (pagrindinė liga) yra lėtinis virusinis hepatitas C, dėl kurio išsivystė patologinių būklių grandinė (tarpinės mirties priežastys – kepenų cirozė ir portinė hipertenzija), kurių pasekmė – kraujavimas iš stemplės išsiplėtusių mazgų (tiesioginė mirties priežastis). Tai yra susijusios su pagrindine mirties priežastimi ligos ir būklės ir jos visos įrašytos medicininio mirties liudijimo 11 punkte.

12 punkte įrašytos kitos svarbios lėtinės ligos (nuo insulino nepriklausomas cukrinis diabetas, be komplikacijų ir lėtinė išeminė širdies liga), kurios buvo mirties metu ir ją pagreitino.

Duomenys apie lėtines ligas paimami iš „Ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (ambulatorinės kortelės)“ (forma Nr. 025/a) arba „Gydymo stacionare ligos istorijos“ (forma Nr. 003/a). Medicininiame mirties liudijime įrašomas tik pagrindinės ligos, gydytojo nuomone, sukėlusios mirtį, kodas (pagal TLK-10-AM). Prie visų kitų mirties priežasčių, kurios yra įrašytos medicininiame mirties liudijime, kodų įrašyti nereikia (svarbu tiksliai žodžiais įrašytos diagnozės).

26. 13 punkte nurodoma, ar per paskutines 28 dienas iki mirties buvo atlikta operacija. Jeigu nežinoma, ar mirusysis buvo operuotas, pažymima „nežinoma“.

26.1. Jei operacija buvo atlikta, 13.1 punkte įrašoma operacijos data (metai, mėnuo, diena) ir operacijos priežastis (pvz., ūmus apendicitas, šlaunikaulio kaklo lūžimas ir kt.).

27. 14. punkte pažymima, kas išrašė medicininį mirties liudijimą (gydęs gydytojas, apžiūrėjęs mirusįjį ir konstatavęs mirtį; kitas gydytojas, apžiūrėjęs mirusįjį ir konstatavęs mirtį; gydęs gydytojas, remdamasis medicininiais dokumentais ir mirusįjį apžiūrėjusio kito gydytojo išvada; gydytojas patologas, atlikęs autopsiją; teismo medicinos gydytojas: atlikęs autopsiją, remdamasis išorine mirusiojo apžiūra; kitomis aplinkybėmis (jas paaiškinant).

28. 15 punkte įskaitomai įrašoma gydytojo, išrašiusio medicininį mirties liudijimą, vardas ir pavardė. Gydytojas turi naudoti asmeninį spaudą ir gydymo įstaigos spaudą bei pasirašyti.

29. Medicininio mirties liudijimo šaknelė pildoma vadovaujantis Taisyklių 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22.1, 22.2, 23, 28 punktais.

_________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2014 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. V-667 

 

FORMOS NR. 106-2-1/a „MEDICININIS PERINATALINĖS MIRTIES LIUDIJIMAS“

PILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Formos Nr. 106-2-1/a „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“ pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato formos Nr. 106-2-1/a „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“ pildymo tvarką. Medicininį perinatalinės mirties liudijimą gydytojas pildo perinatalinės mirties atveju, t. y. gimus negyvam kūdikiui (negyvagimiui) ar naujagimiui mirus pirmąją gyvenimo savaitę (0–6 parų). Medicininio perinatalinės mirties liudijimo mirties priežasčių dalis atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamus standartus.

2. Medicininis perinatalinės mirties liudijimas Lietuvos Respublikoje išrašomas valstybine kalba.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymu, 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe, 2011 m. balandžio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 328/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl mirties priežasčių statistikos, Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 565, ir Europos Bendrijų statistikos tarnybos rekomendacijomis, reglamentuojančiomis mirties priežasčių įrašymą medicininiame mirties liudijime.

4. Medicininiai perinatalinės mirties liudijimai gali būti galutiniai ir laikini. Medicininiai perinatalinės mirties liudijimai išduodami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

Medicininio PERINATALINĖS mirties liudijimo STRUKTŪRA

 

5. Medicininis perinatalinės mirties liudijimas susideda iš 2 dalių: šaknelės ir liudijimo. Informacija apie mirusio asmens duomenis ir perinatalinės mirties priežastis šaknelėje ir liudijime turi būti vienoda. Jei reikia, vietoj šaknelės galima daryti liudijimo kopiją, kuri saugoma nustatytą saugojimo laiką.

6. Medicininį perinatalinės mirties liudijimą sudaro:

6.1. bendrieji duomenys (liudijimo pobūdis ir Nr., išdavusios įstaigos pavadinimas, išrašymo data, negyvagimis ar naujagimis, miręs pirmą gyvenimo savaitę, perinatalinį mirties liudijimą išrašęs gydytojas);

6.2. negyvagimio ar naujagimio, mirusio pirmą gyvenimo savaitę, duomenys (vardas ir pavardė, lytis, asmens kodas, gimimo ir mirties datos, gimimo vieta, mirties vieta);

6.3. motinos duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas, nuolatinė gyvenamoji vieta);

6.4. medicininiai ir kiti duomenys (kelintas gimdymas, anksčiau gimusių vaikų (gyvų ir negyvagimių) skaičius, nėštumo trukmė, gimimo eiliškumas, masė (g), ūgis (cm), išnešiotumas (savaitėmis), perinatalinės mirties priežastys, perinatalinės mirties priežasties rūšis).

 

 

III SKYRIUS

MEDICININIO PERINATALINĖS MIRTIES LIUDIJIMO PILDYMO TVARKA

 

7. Pradžioje įrašomas medicininį perinatalinės mirties liudijimą išdavusios įstaigos pavadinimas (gali būti dedamas įstaigos spaudas su rekvizitais), medicininio perinatalinės mirties liudijimo numeris, nurodomas medicininio perinatalinės mirties liudijimo pobūdis (galutinis, laikinas, išduodamas vietoj galutinio arba vietoj laikino) pažymint atitinkamus žodžius ir įrašant keičiamo liudijimo numerį ir išrašymo datą (jeigu liudijimas išrašomas vietoj kito liudijimo).

8. Įrašoma medicininio perinatalinės mirties liudijimo išrašymo data. Pažymima, ar išrašomas negyvagimio, ar naujagimio, mirusio pirmąją gyvenimo savaitę, medicininis perinatalinės mirties liudijimas.

9. 1 punkte aiškiai didžiosiomis raidėmis įrašomi mirusiojo vardas ir pavardė.

10. 2 punkte nurodoma mirusiojo lytis (vyriška, moteriška, nežinoma). Jeigu mirė 0–6 parų naujagimis, įrašomas asmens kodas. Kai duomenų nėra – nepildoma.

11. 3 punkte įrašoma mirusiojo gimimo data (metai, mėnuo, diena, valanda). Kai mirusiojo tapatybė nenustatyta, įrašomas spėjamas amžius (dienomis).

12. 4 punkte nurodoma gimimo vieta (stacionaras, namai, kita), įrašomas stacionaro pavadinimas.

13. 5 punkte įrašoma naujagimio mirties data (metai, mėnuo, diena, valanda). Negyvagimio medicininiame perinatalinės mirties liudijime šis punktas nepildomas. Tais atvejais, kai nėra žinoma mirties data, įrašoma palaikų radimo data ir 5.1 punkte pažymima „remiantis palaikų radimo data“.

14. 6 punkte nurodoma naujagimio mirties (vaisiaus žūties) vieta (stacionaras, namai, kita). Jei mirtis įvyko stacionare, įrašomas jo pavadinimas.

15. 7 punkte aiškiai įrašomi motinos vardas ir pavardė.

15.1. 7.1punkte įrašomas motinos asmens kodas. Jei motinos asmens kodas nežinomas, 7.1 punktas nepildomas.

16. 8 punkte nurodoma motinos nuolatinė gyvenamoji vieta.

17. 9 punkte įrašoma, kelintas motinos gimdymas.

17.1. 9.1 punkte įrašomas visas ankstesnių naujagimių ir negyvų gimusių kūdikių skaičius (0, 1, 2, 3 ir daugiau ankstesnių naujagimių ir negyvų gimusių kūdikių).

18. 10 punkte įrašoma nėštumo trukmė (savaitėmis), skaičiuojama nuo pirmos paskutinių reguliarių mėnesinių dienos iki vaiko gimimo momento.

19. 11 punkte įrašomi naujagimio (negyvagimio) duomenys:

19.1. 11.1 punkte nurodomas gimimo eiliškumas (vienas, pirmas iš dvynių, antras iš dvynių, esant daugiavaisiam nėštumui);

19.2. 11.2 punkte nurodoma naujagimio (negyvagimio) kūno masė (gramais);

19.3. 11.3 punkte nurodomas ūgis nuo viršugalvio iki kulnų (centimetrais);

19.4. 11.4 punkte pažymima, ar naujagimis (negyvagimis) buvo išnešiotas, neišnešiotas, pernešiotas.

20. Perinatalinės mirties priežasčių dalyje turi būti įrašomos ne tik negyvagimio ar naujagimio ligos ar būklės, sukėlusios mirtį, bet ir motinos ligos ar būklės, lėmusios naujagimio mirtį ar negyvo kūdikio gimimą.

21. 12 punkte įrašomos perinatalinės mirties priežastys:

21.1. a) eilutėje – pagrindinė liga ar būklė, lėmusi naujagimio mirtį (nurodoma viena liga);

21.2. b) eilutėje – kita liga ar būklė, sąlygojusi naujagimio mirtį;

21.3. c) eilutėje – pagrindinė motinos liga ar būklė (placentos būklė), lėmusi naujagimio mirtį;

21.4. d) eilutėje – kita motinos liga ar būklė (placentos būklė), sąlygojusi naujagimio mirtį;

21.5. e) eilutėje – kitos būklės. Čia įrašomos kitos naujagimio (negyvagimio) ar motinos ligos (būklės), kuriomis sirgta mirties metu.

22. 13 punkte nurodoma perinatalinės mirties priežasties rūšis (liga, nelaimingas atsitikimas, nužudymas, nenustatyta).

23. 14 punkte nurodoma, kas išrašė medicininį perinatalinės mirties liudijimą (gydęs gydytojas, apžiūrėjęs mirusįjį ir konstatavęs mirtį; kitas gydytojas, apžiūrėjęs mirusįjį ir konstatavęs mirtį; gydęs gydytojas, remdamasis medicininiais dokumentais ir mirusįjį apžiūrėjusio kito gydytojo išvada; gydytojas patologas, atlikęs autopsiją; teismo medicinos gydytojas, atlikęs autopsiją ar teismo medicinos gydytojas, remdamasis išorine mirusiojo apžiūra; kitomis aplinkybėmis (jas paaiškinant).

24. 15 punkte gydytojo, išrašiusio medicininį perinatalinės mirties liudijimą, vardas ir pavardė rašomi įskaitomai. Gydytojas turi naudoti asmeninį spaudą ir gydymo įstaigos spaudą bei pasirašyti.

25. Tais atvejais, kai surasto negyvo naujagimio ar negyvagimio motina nežinoma, nepildomi šie medicininio perinatalinės mirties liudijimo punktai: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 11.1, 12 punkto c, d ir e eilutės.

26. Naujagimio (negyvagimio) duomenų įrašymo pavyzdys:

 

9. Kelintas gimdymas 3

9.1. Anksčiau gimusių vaikų (gyvų ir negyvagimių) skaičius 2

10. Nėštumo trukmė (sav.) 27

11. Naujagimis (negyvagimis) gimė (pažymėti):

11.1. vienas þ; pirmas iš dvynių; antras iš dvynių; esant daugiavaisiam nėštumui

11.2. masė (g) 985

11.3 ūgis (cm) 34

11.4. išnešiotas         neišnešiotas   þ       pernešiotas

 

 

27. Perinatalinės mirties priežasčių įrašymo pavyzdys:

 

12. Perinatalinės mirties priežastys:

Kodas (TLK-10-AM)

a) pagrindinė liga ar būklė, lėmusi naujagimio mirtį (nurodyti vieną ligą)

Sunki intranatalinė asfiksija

P21.0

b) kita liga ar būklė, sąlygojusi naujagimio mirtį

Aspiracija vaisiaus vandenimis

 

c) pagrindinė motinos liga ar būklė (placentos būklė), lėmusi naujagimio mirtį

Tikrasis virkštelės mazgas

P02.5

d) kita motinos liga ar būklė (placentos būklė), sąlygojusi naujagimio mirtį

Priešlaikinis placentos atšokimas

 

e) kitos būklės

Neišnešiotumas, 27 savaitės

 

 

 

28. Medicininio perinatalinės mirties liudijimo šaknelė pildoma vadovaujantis Taisyklių 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 21 ir 24 punktais.

 

_________________________