Nutarimas skelbtas: Žin., 1997, Nr. 75-1946

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1997 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 889

Vilnius

 

Nauja nutarimo redakcija (nuo 2012-04-29a):

Nr. 1081, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 126-4809 (2008-11-04)

Nr. 466, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 50-2473 (2012-04-28)

DĖL SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 58 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                          Andrius Kubilius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                Gintaras Steponavičius

_______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 889
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 466
redakcija)

 

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos (toliau – vaikų apskaita) organizavimą ir tvarkymą siekiant užtikrinti, kad jie mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Savivaldybės teritorijoje gyvenantis vaikas – vaikas, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra atitinkamoje savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurioje gyvena.

Nesimokantis vaikas – neįregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 metų, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra atitinkamoje savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurioje gyvena.

Mokyklos nelankantis mokinys – įregistruotas Mokinių registre vaikas, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra atitinkamoje savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurioje gyvena, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties neatvykęs į mokyklą praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793), Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 33-807), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 66-1910).

 

II. VAIKŲ APSKAITOS ORGANIZAVIMAS IR TVARKYMAS

 

4. Švietimo ir mokslo ministerija – Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (toliau – NEMIS) valdytoja:

4.1. rengia ir priima teisės aktus, reglamentuojančius NEMIS veiklą;

4.2. kaupia ir analizuoja Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos duomenis, rengia rekomendacijas ir teikia siūlymus dėl vaikų apskaitos gerinimo;

4.3. vykdo savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkymo mokyklose stebėseną.

5. Vaikai, kurie mokosi Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, teisės aktų nustatyta tvarka įrašomi į apskaitą Mokinių registre pagal Mokinių registro nuostatus, patvirtintus švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. ISAK-353 (Žin., 2008, Nr. 21-776).

6. NEMIS duomenų tvarkytojas, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centras, Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-515 (Žin., 2010, Nr. 46-2227), nustatyta tvarka perduoda Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos Mokinių registre užregistruotų vaikų sąrašą. Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos lygina gautus Mokinių registro duomenis su Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis ir perduoda Švietimo informacinių technologijų centrui vaikų apskaitai organizuoti būtinus Lietuvos Respublikos gyventojų registro vaiko ir jo tėvų asmens duomenis NEMIS nuostatų nustatyta tvarka.

7. NEMIS duomenų tvarkytojas, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centras, atlieka automatinę informacijos apie vaikus paiešką kituose registruose, informacinėse sistemose ir gautą informaciją išsaugo NEMIS nuostatų nustatyta tvarka.

8. Savivaldybės vykdomoji institucija, užtikrindama, kad vaikai mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas, skiria savivaldybės administracijos padalinį, atsakingą už vaikų apskaitos organizavimą ir tvarkymą (toliau – vaikų apskaitos tvarkytojas).

9. Vaikų apskaitos tvarkytojas:

9.1. organizuoja ir koordinuoja duomenų apie nesimokančius vaikus, taip pat mokyklos nelankančius mokinius rinkimą ir tvarkymą, vaikų faktinės gyvenamosios vietos ir jų nesimokymo, mokyklos nelankymo priežasčių nustatymą;

9.2. siekdamas nustatyti nesimokančius vaikus ir mokyklos nelankančius mokinius, jų nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis, teikia į NEMIS įtrauktų savo savivaldybės teritorijoje gyvenančių, bet nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių sąrašus vaiko teisių apsaugos skyriams, socialinės paramos skyriams, seniūnijoms, policijos, sveikatos priežiūros ir kitoms įstaigoms, kurios, koordinuojamos vaikų apskaitos tvarkytojo, kartu bendradarbiaudamos su mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruome­nėmis, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), surenka ir pateikia vaikų apskaitos tvarkytojui informaciją apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo, mokyklos nelankymo priežastis NEMIS nuostatų nustatyta tvarka;

9.3. prireikus kreipiasi į kitų savivaldybių administracijas ir įstaigas dėl duomenų apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis pateikimo;

9.4. gautą informaciją apie nesimokančius vaikus ir mokyklos nelankančius mokinius, jų nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis įrašo į NEMIS jos nuostatų nustatyta tvarka;

9.5. jeigu savivaldybių administracijos neranda nesimokančio vaiko pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, nenustato jo faktinės gyvenamosios vietos, turi pagrįstų įtarimų, kad gali būti pažeidžiama vaiko teisė mokytis, ir pateikia šiuos faktus patvirtinančius duomenis, gali kreiptis į teritorines policijos įstaigas dėl tarnybinės pagalbos ir prašyti nustatyti šių vaikų faktinę gyvenamąją vietą.

10. Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota įstaiga, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, sudaro NEMIS duomenų tvarkytojui, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centrui, galimybę gauti Vidaus reikalų ministerijos valdomą informaciją, kurios reikia vaikų apskaitai NEMIS nuostatų nustatyta tvarka užtikrinti.

11. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal duomenų mainų sutartis sudaro galimybę suderinti savo kompetencijai priskirtas informacines sistemas su NEMIS ir užtikrina, kad bus teikiami duomenys apie piniginės socialinės paramos gavėjus, tėvų (globėjų, rūpintojų), kurių vaikai nesimoko ar nelanko mokyklos ir kurie neužtikrina vaiko teisių į mokymąsi, užimtumą, darbovietes ir registraciją teritorinėje darbo biržoje.

12. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ NEMIS nuostatų nustatyta tvarka teikia vaikų apskaitos tvarkytojui informaciją apie asmens prisirašymą prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir paskutinį asmens apsilankymą sveikatos priežiūros įstaigoje, kai buvo suteikta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo mokamų paslaugų.

13. Užsienio reikalų ministerija, bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis ar įstaigomis, kartą per metus pagal duomenų mainų sutartis teikia Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centrui informaciją apie Užsienio reikalų ministerijos diplomatų ir valstybės tarnautojų, kitų ministerijų ir valstybės institucijų darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ar specialiose misijose, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių, dirbančių pagal darbo sutartis Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ar specialiose misijose, vaikus iki 16 metų, išvykusius kartu su tėvais į užsienio valstybes.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Vaikų apskaita atliekama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir kitų šaltinių lėšomis.

 

 

––––––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1081, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 126-4809 (2008-11-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. RUGPJŪČIO 4 D. NUTARIMO NR. 889 "DĖL MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IKI 16 METŲ APSKAITOS TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2009-09-01.

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 466, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 50-2473 (2012-04-28)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. RUGPJŪČIO 4 D. NUTARIMO NR. 889 "DĖL SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2012-04-29.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2012-05-02)

                  aubodi@lrs.lt