Suvestinė redakcija nuo 2021-04-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00791

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ARCHITEKTŪROS MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 17 d. Nr. ĮV-27

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos architektūros meno tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-688 „Dėl Lietuvos architektūros meno tarybos nuostatų  patvirtinimo“, 6 punktu:

1. T v i r t i n u trejų metų laikotarpiui šios sudėties Lietuvos architektūros meno tarybą (toliau – taryba):

1.1. Audrius Ambrasas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius;

1.2. Elena Archipovaitė – urbanistė;

1.3. Marius Daraškevičius – architektas, Vilniaus dailės akademijos doktorantas;

1.4. Tomas Grunskis – Vilniaus dailės akademijos profesorius;

1.5. Audrys Karalius – architektas;

1.6. Rūta Leitanaitė – Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė;

1.7. Daiva Veličkaitė – architektė,  Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė;

1.8. Kęstutis Zaleckis – Kauno technologijos universiteto profesorius;

1.9. Alvydas Žickis – Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos valdybos narys.

2. S k i r i u tarybos sekretore Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausiąją specialistę Redą Aleliūnaitę

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-441, 2021-04-12, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07583

 

 

 

 

Kultūros ministras                                                                      Mindaugas Kvietkauskas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-441, 2021-04-12, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07583

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-27 „Dėl Lietuvos architektūros meno tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo