Suvestinė redakcija nuo 2019-11-08 iki 2020-09-10

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-09-12, i. k. 2019-14511

 

 

Neringos savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NERINGOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T1-119

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija), 8 punktu, Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymais Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-735/A1-459 redakcija), 4 punktu, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Patvirtinti Atlyginimo už vaikų išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. T1-104 „Dėl Atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

4. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Darius Jasaitis

 

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-119

 

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Atlyginimo už vaikų išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose (toliau – švietimo įstaigos) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) (toliau – tėvų) atlyginimo dydžio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas ir ugdymo(si) aplinkos išlaikymą nustatymą, atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei trumpalaikes neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarką.

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais švietimą, maitinimo organizavimą, socialinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais.

3.  Atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą švietimo įstaigose (toliau – Atlyginimas už vaiko išlaikymą) moka vaiko tėvai.

4Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš atlyginimo už maitinimo paslaugas ir mėnesio atlyginimo už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą.

5.  Vienos dienos atlyginimą už maitinimo paslaugas sudaro išlaidos už maisto produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kurį moka tėvai už vaikų ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vykdomas visus metus bei tėvai už vaikų, ugdomų pagal trumpalaikę neformaliojo vaikų švietimo programą, vykdomą vasaros (birželio– rugpjūčio mėn.) laikotarpiu.  

6.  Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą dieną ir už kiekvieną nelankytą ir nepateisintą dienas. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas kinta pagal tėvų pasirinktą dienos maitinimų skaičių.  

7Mėnesio atlyginimą už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo(si) aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (ugdymo ir higienos priemonėms, medžiagos patalpų funkcionavimui užtikrinti ir kt.). Šis mėnesio atlyginimas už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą mokamas už kiekvieną mėnesį, neatsižvelgiant į tai, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė švietimo įstaigą ir yra mokamas tėvų už vaikų, ugdomų pagal trumpalaikę neformaliojo vaikų švietimo programą, vykdomą vasaros (birželio– rugpjūčio mėn.) laikotarpiu.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDIS už vaiko išlaikymą

 

8.  Mėnesio atlyginimo dydis už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą švietimo įstaigų  ikimokyklinio, priešmokyklinio grupėse, kai vaikas lanko trumpalaikę neformaliojo vaikų švietimo programą, vykdomą vasaros (birželio– rugpjūčio mėn.) laikotarpiu – 2 BSI.

9.  Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

9.1. ikimokyklinio (1–3 m. vaikams) ugdymo grupėse – 7,37 proc. BSI;

9.2. ikimokyklinio (3–5 m. vaikams), priešmokyklinio ugdymo grupėse – 8,95 proc. BSI;

10.  Vienos dienos maisto kainos 30 procentų skiriama pusryčiams, 45 procentai –pietums, 25 procentai – vakarienei. 

11. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių. Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų prašymu sumažinamas, kai atsisakoma pusryčių – 30 proc., pietų – 45 proc., vakarienės –
25 proc.

12.  Tėvai apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus privalo informuoti švietimo įstaigą  raštu iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO už MAITINIMO PASLAUGAS lengvatOS

 

13.    Tėvai atleidžiami nuo atlyginimo už maitinimo paslaugas, jeigu:

13.1. šeima įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

13.2. tėvai gauna socialinę pašalpą, ir savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikia apie tai informaciją švietimo įstaigai.

14. Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas nuo pirmos vaiko nelankymo dienos, jei tėvai ne vėliau nei ryte iki 8.30 val. informuoja  švietimo įstaigą (telefonu, SMS žinute, el. paštu, raštu) apie vaiko neatvykimą ir (arba) pateikia tai įrodančius dokumentus šiais atvejais:

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-164, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17854

14.1. dėl ligos, reabilitacijos ar sanatorinio gydymo, pateikus tėvų pasirašytą pranešimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-164, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17854

 

14.2. tėvų atostogų, komandiruočių, pamaininio darbo metu, pateikus pažymą iš darbovietės;

14.3. tėvų nedarbingumo metu, pateikus medicinos įstaigos pažymą;

14.4. papildomos poilsio dienos metu, kuri suteikiama tėvams, auginantiems du vaikus iki dvylikos metų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, pateikus pažymą iš darbovietės;

14.5. brolių ar seserų, turinčių įstatymuose numatytą teisę prižiūrėti mažametį šeimos narį, mokyklinių atostogų metu, pateikus brolio ar sesers gimimo liudijimo kopiją ir pažymą iš mokymo įstaigos;

14.6. vasaros laikotarpiu (birželio–rugpjūčio mėnesiais) 5 dienas ir ilgiau, jei tėvai prašyme nurodo vaiką prižiūrinčio asmens vardą, pavardę, faktinės gyvenamosios vietos adresą, kontaktus;

14.7. oro temperatūrai esant minus 20°C ir žemesnei ar esant 30°C ir aukštesnei;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-164, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17854

 

14.8. švietimo įstaigoje paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų vaikų gyvybei ar sveikatai (dėl pastato ir patalpų remonto darbų; patalpų įrangos, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos, apšvietimo, maisto blokų įrangos gedimų; nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo; vykdant Visuomenės sveikatos centro sprendimus ir pan.);

14.9. nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais.

15.    Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų, tėvams pateikus prašymą ir tai įrodančius dokumentus, kai:

15.1. vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios), pateikus mirties liudijimą, pažymą apie nenustatytą ir nepripažintą tėvystę, teismo sprendimą dėl dingimo be žinios;

15.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai), pateikus vaikų gimimo liudijimo kopijas ir pažymą iš švietimo įstaigos18 metų ir vyresni vaikai, jei yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą Lietuvoje ar užsienyje;

15.3. vaikas turi didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ar jam nustatytas neįgalumas, pateikus pedagoginės psichologinės tarnybos ar medicinos įstaigos pažymą, neįgalumo pažymėjimo kopiją;

15.4. vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą, pateikus Lietuvos kariuomenės pažymą.

16.    Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui priimant vaiką į švietimo įstaigą arba atsiradus teisei į lengvatą.

17.    Atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvatos taikomos nuo dienos, kai tėvai įgyja teisę į lengvatą, bet ne daugiau kaip už vieną praėjusį mėnesį iki dokumentų, patvirtinančių lengvatą, pateikimo.

18.    Atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

19.    Prašyme dėl lengvatos tėvai raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Atlyginimas už maitinimo paslaugas švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 15 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-164, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17854

 

21.    Mėnesio atlyginimas už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą turi būti sumokamas už einamąjį mėnesį tą pačią darbo dieną, kai vaikas priimamas į švietimo įstaigą pagal trumpalaikę neformaliojo vaikų švietimo programą, vykdomą vasaros (birželio– rugpjūčio mėn.) laikotarpiu. Antrąjį ir paskesnius mėnesius Mėnesio atlyginimas už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą mokamas už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 5 d.

22.    Už Atlyginimo už vaiko išlaikymą surinkimą laiku yra atsakingas švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

23.    Švietimo įstaiga turi teisę nutraukti ugdymo sutartį su tėvais, jeigu jie nustatytu laiku nesumoka atlyginimo už maitinimo paslaugas daugiau kaip 2 mėnesius.

24.    Atlyginimo už maitinimo paslaugas švietimo įstaigoje skolos iš tėvų išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

25.    Šio Aprašo įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą vykdo savivaldybės administracija pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Neringos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-164, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17854

Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-119 „Dėl Atlyginimo už vaikų išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo